سه چیزرا با احتیاط بردار:قدم/قلم/قسم!!!!!!!!!

سه چیز راپاک نگه دار:جسم/ لباس/خیال!!!!!

ازسه چیز کاربگیر:عقل /همت/صبر!!!!!!!!!!!!

از سه چیز خود را دور نگه دار:افسوس/فریاد/نفرین!!!!!!!!!!

سه چیز را الوده نکن:قلب/زبان/چشم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما سه چیزرا هرگز فراموش نکن:خدا/مرگ/دوست!!!!!!!!!!!!!