نگا همه به پرده سینما بود.

(جشنواره فیلم های ده دقیقه ای بود ب گمانم)

اکران فیلم شروع شد.

شروع فیلم:تصویر سقف یک اتاق....

دو دقیقه از فیلم گذشت

سه ، چهار ، پنج ...

هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف یک اتاق!

صدای همه درآمد.

اغلبب حاضران سالن سینما را ترک کردند.ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین...

و ب یک معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید....

 جمله زیر نویس فیلم:این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید.

پس قدر زندگیتان را بدانید.